Convenient Shopping
Authoritative Content
Secure Checkout

Kommersiële Reg

Sedert die verskyning van die derde uitgawe van Kommersiële Reg in 2006 het omvattende veranderinge op sekere regsgebiede 'n vierde uitgawe genoodsaak. 'n Nuwe hoofstuk oor elektroniese betalingsmetodes is

Publication Language: Afrikaans
Print
R1,178.07
Quantity
In Stock
Published:
ISBN/ISSN: 9780409123975

Product details

Sedert die verskyning van die derde uitgawe van Kommersiële Reg in 2006 het omvattende veranderinge op sekere regsgebiede 'n vierde uitgawe genoodsaak. 'n Nuwe hoofstuk oor elektroniese betalingsmetodes is bygevoeg.

'n Nuwe deel word aan die Wet op Verbruikersbeskerming 68 van 2008 gewy, terwyl die invloed van die Wet ook in die afsonderlike hoofstukke oor byvoorbeeld die kontraktereg en besondere kontrakte soos die koopkontrak bygewerk is. Origens is nuwe wetgewing en regspraak waar moontlik bygewerk tot einde Augustus 2011.

Kommersiële Reg het ten doel om volledig te handel met die belangrikste beginsels van sowel die algemene kontraktereg as die benoemde kontrakte wat die meeste in die handelsverkeer aangetref word, soos kredietooreenkomste, koop-, huur-, borg-, pand-, verband-, diens-, arbitrasie-, werkaannemings- vervoer- en versekeringskontrakte.

Die werk word ingelei met 'n nuttige bespreking van die oorsprong, totstandkoming en sistematiek van die reg, gevolg deur 'n bespreking van die bronne van die regsverbintenis, soos die kontrak, delik en ongeregverdigde verryking, wat nodig is vir 'n beter begrip van die kontraktereg.

Table of contents

Hoofstuk 1 - Geskiedenis en Sistematiek van die Suid-Afrikaanse Reg

Hoofstuk 2 - Totstandkoming van Regsreëls en die Regspleging

Hoofstuk 3 - Inleiding tot die Kontraktereg

Hoofstuk 4 - Wilsooreenstemming

Hoofstuk 5 - Handelingsbevoegdheid

Hoofstuk 6 - Juridies en Fisies Uitvoerbaar

Hoofstuk 7 - Formaliteite

Hoofstuk 8 - Partye tot die Kontrak, Voorwaardes en Verwante Figure, Besondere Bedinge en Uitleg van Kontrakte

Hoofstuk 9 - Kontrakbreuk en Beëindiging van Kontraktuele Verhouding

Hoofstuk 10 - Inleiding tot die Verteenwoordigingsreg

Hoofstuk 11 - Die Prinsipaal

Hoofstuk 12 - Die Verteenwoordiger

Hoofstuk 13 - Algemene Inleiding tot die Koopkontrak

Hoofstuk 14 - Verpligtinge van die Verkoper

Hoofstuk 15 - Verpligtinge van die Koper

Hoofstuk 16 - Totstandkoming van die Huurkontrak

Hoofstuk 17 - Verpligtinge van die Verhuurder en die Huurder

Hoofstuk 18 - Diverse Aspekte van die Huurreg

Hoofstuk 19 - Algemene Inleiding en Geskiedkundige Agtergrond

Hoofstuk 20 - Toepassingsgebied van die Wet en Sluiting van Kredietooreenkomste

Hoofstuk 21 - Verbruikerskredietinstellings en Regulerende Aangeleenthede

Hoofstuk 22 - Regte en Verpligtinge van Partye

Hoofstuk 23 - Finansiële Aangeleenthede, Geskilbeslegting en Skuldafdwinging

Hoofstuk 24 - Inleiding tot die Versekeringsreg en Versekeringskontrakte

Hoofstuk 25 - Besondere Aspekte van Versekeringskontrakte en Skade- en Sommeversekering

Hoofstuk 26 - Vervoerreg

Hoofstuk 27 - Algemene Inleiding en Borgstelling

Hoofstuk 28 - Pand- en Verbandreg en Sekerheidsessie

Hoofstuk 29 - Hipoteke en Retensieregte

Hoofstuk 30 - Algemene Beginsels van die Wisselreg

Hoofstuk 31 - Tjeks

Hoofstuk 32 - Elektroniese Betalingsmetodes

Hoofstuk 33 - Inleiding en Sekwestrasie

Hoofstuk 34 - Die Gevolge van Sekwestrasie

Hoofstuk 35 - Bereddering van Insolvente Boedels, Akkoord, Rehabilitasie, Misdrywe en Likwidasie van Maatskappye en Beslote Korporasies

Hoofstuk 36 - Algemene Inleiding tot Arbeidsreg

Hoofstuk 37 - Individuele Arbeidsreg

Hoofstuk 38 - Kollektiewe Arbeidsreg

Hoofstuk 39 - Konstruksie-, Ingenieurs- en Diensteleweringskontrakte

Hoofstuk 40 - Alternatiewe Geskilbeslegting

Hoofstuk 41 - Die Wet op Verbruikersbeskerming

- Sakelys

- Indeks